Voorwaarden en geschillenregeling


Onze voorwaarden in het kort 

Kosten: het uurtarief bedraagt € 180,-- exclusief BTW en exclusief belaste en onbelaste verschotten. Verschotten zijn de door mijn kantoor gedane uitgaven zoals griffierecht van de rechtbank, deurwaarderskosten, reiskosten, kantoorkosten (porti, telefoon, fax, fotokopieën etc)

Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor een toevoeging. Dan betaalt u in plaats van het uurtarief een door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage, plus het eventuele griffierecht. Indien de Raad voor Rechtsbijstand u een voorwaardelijke toevoeging verleent, is het mogelijk dat deze naderhand wordt ingetrokken en zullen wij u alsnog een declaratie op basis van het hierbovengenoemde uurtarief zenden. Voor de voorwaarden voor het verkrijgen van een toevoeging verwijzen wij u naar: www.rvr.org 

Klachtenregeling: mijn kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Voor de voorwaarden van deze regeling zie Geschillenregeling.

Afsluiting dossiers: uw dossier wordt 7 jaar na beëindiging van de zaak op mijn kantoor bewaard, daarna wordt het professioneel vernietigd.

Aansprakelijkheid: onze aansprakelijkheid voor eventuele beroepsfouten is steeds beperkt tot het bedrag dat onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door mijn in de zaak in het betreffende jaar in rekening gebrachte bedrag (exclusief BTW en exclusief belaste en onbelaste verschotten).

Geschillenregeling: Link naar geschillenregeling